VEDTEKTER FOR ÅNEGGA VEILAG

Vedtekter for Ånegga veilag. Vedtatt på årsmøtet 2012.

 

 
                                                           §1 Navn
Andelslagets navn er Ånegga Veilag
 
                                                           §2 Formål
Ånegga Veilag skal drive helårsvei innenfor Ånegga reguleringsområde i samsvar med til enhver tid gjeldene reguleringsplan. Veilaget skal drives som et andelslag.
Veiparseller som bygges ut i forbindelse med nybygging (jfr gjeldene reguleringsplan) overtas av Ånegga Veilag vederlagsfritt fra grunneier, når disse holder tilfredsstillende standard. Disse veiparsellene inngår i veilagets stamveinett. Stamveinett, parkeringsplasser og stikkveier er vist på vedlagte kart over området. Kartet revideres ved regulering av veinettet.
Stikkveier inn til hyttene er hytteeiers ansvar.
Andelslagets drift skal ikke ha som formål å gi andelshaverne økonomisk utbytte.
Alle kostnader vedrørende brøyting og vedlikehold fordeles likt på alle andelshavere
 
                                                           §3 Andelshavere
Andel kan kjøpes av hytteeiere innenfor andelslagets utbyggingsområde.
Andelen følger hytta/eiendommen.
Andelshavere har stemmerett på årsmøtet i veilaget. Andelshavere kan gi fullmalt til
representasjon på årsmøtet.
Andelshaver plikter å betale de av årsmøte og styret fastsatte avgifter for bruk av veien. Betaling
skal skje til avtalt tid. Ved mislighold av betaling ,kan styret inndra retten til å benytte veien.
Andelshaver, eller den som andelshaver gir fullmakt, plikter å respektere de av årsmøtet fastsatte regler for bruk av veien.
Andelshaver kan gjøres personlig ansvarlig for skader som påføres veien ved uaktsomhet.
Alle andelshavere plikter å låse bommen ved riksveien ved inn-og utkjøring.
 
                                                           §4 Årsmøte
Årsmøtet er andelslagetes høyeste organ. Årsmøtet skal fortrinnsvis avvikles i forbindelse med påsken og det kan fattes vedtak når minst en tredjedel av andelshaverne er representert ved fremmøte eller ved fullmektig. Hver andel i veilaget gir rett til en stemme på årsmøtet.
Innkalling og årsmøtedokumenter sendes ut på mail 14 dager før årsmøtedato.
Årsmøtet skal godta:
·         Regnskap og årsmelding.
·         Budsjett, herunder styrets forslag til årlig avgift.
·         Tilslutningsavgift for nye andelshavere etter forslag fra styret.
 
Vedtektsendringer krever tilslutning fra to tredjedeler av de fremmøtte andelshaverne.
Øvrige vedtak krever simpelt flertall av de fremmøtte andelshavere.
Dersom mer enn 20% av andelshaverne krever det, skal styret innen 14 dager innkalle til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal være avviklet senest fire uker etter at kvalifisert krav om ekstraordinært årsmøte er fremmet for styret.
 
                                                           §5 Styret
Styret for Ånegga Veilag velges blant andelshaverne. Styret består av fra tre til fem representanter. Antallet fastsettes av årsmøtet i forbindelse med hvert styrevalg.
Styret skal ha en leder og en nestleder som hver for seg skal ha signaturrett for andelslaget. Styret foretar valg av nestleder og eventuelt andre posisjoner.
Grunneiere av veigrunnen ,pr.01.04.2012. Trond Narve Stavne og Per Jostein Stavnebrekk,(representert ved Berit Stavnebrekk), er faste styremedlemmer.
Styret skal:
·         Forberede årsmøtet,blant annet ved å legge frem regnskap og forslag til budsjett og driftsplan for neste års drift. Regnskapet skal være revidert før årsmøtet.
·         Stå for driften av Ånegga Veilag. Foreslå overfor årsmøtet en årlig avgift tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter til drift og vedlikehold.
·         Foreslå overfor årsmøtet veilagets tilslutningsavgift for nye andelshavere.
 
Ånegga 04.03.2013.
 
Vedtektene er endret etter vedtak på årsmøtet i Ånegga Veilag 2012.